หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฟื้นฟูศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพอาสาสมัครกู้ชีพ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำสุขภาพ และประชาชนจิตอาสา ให้ได้ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลบ้านกลาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เป็นประจำทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าในปี ๒๕๖๐ ไม่ได้มีการป้องกันก่อนฤดูกาลระบาด อาจทำให้มีการระบาดซ้ำได้อีก เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเวลาที่จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้กระทบต่อการดำรง...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
            โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและแผงลอย ผู้ดูแลโรงอาหาร ผู้ขายอาหารในตลาดสด เนื่องจากผู้สัมผัสอาหารเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การเต...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
            กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำาพูน ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัคร สภากาชาดไทย” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  โดยมี นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนพร้อมคณะจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
            กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน สภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนเพื่อชุมชนพอเพียงเพียงใจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนและชุมชนพอเพียงเพียงใจ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง มีความรู้...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
            ชุมชนพอเพียงเพียงใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็ฯชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดพิจิตรมาประกอบอาชีพเก็บขยะขาย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน และประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง มีสภาพชำรุดไม่ปลอดภัย หน่วยงานราชการและเทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ก...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
            กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับการประสานงานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ในการมอบเงินสงเคราะห์ตามโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปี 2560 ใน วันที่ 8 กันยายน 2560 เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เป็นเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นท...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
            กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมัชฌิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมสตรีและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
            เทศบาลตำบลบ้านกลางได้จัดทำโครงการผึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเตรียมและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
            เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ด้านอาชีพ รายได้ ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล การคุ้มครองและด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุประสบปัญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เนื่องจากเป็นผู้พิการ เป็นผู้ป่วยเรื้อรังโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านนันทนากา...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
170
 เมื่อวาน 
302
 เดือนนี้ 
3,114
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
77,930
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,377
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561