หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
            กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพ ทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่ ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
            
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง ไดบริการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากต้องการไว้ทุกข์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเวลานี้เสื้อผ้าชุดดำมีราคาแพง ซึ่งบาง คนอาจจะไม่มีเงินที่จะซื้อ การย้อมผ้าเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง เป็นการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การให้บริการครั้งนี้ เ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
            กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ปั่นตามรอยพ่อ”เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรณรงค์มาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
            กิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2559
...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
                      เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  2559  ขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559ณ  วัดร่องส้าว  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคีกันผู้สูงอายุในตำบลบ้านกลางเกิดความซาบซึ้งใจที่คนในตำบลได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในช...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกลาง โดยจัดกิจกรรมบรรพชา  อุปสมบท บวชศีลจาริณีระหว่างวันที่ 26 มีนาคม  ถึง  วันที่ 2 เมษายน  2559  ณ วัดศรีชุม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีมีศีลธรรมจริยธรรมประจำใจ และเป็นการสืบสานป...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ จึงได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน ชมรมผู้ปกครอง  และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 8  มกราคม 2559  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ ทักษะและการแสดงในด้านต่างๆ ที่เ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
            เทศบาลตำบลบ้านได้มีการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559  ขึ้นในวันที่ 24-25พฤศจิกายน 2558  โดยวันที่ 24 พฤศจิกายน  2558  จัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ13 กัณฑ์ และการแข่งขันปล่อยโคมลอยเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 25  พฤศจิกายน 2558  มีการจัดรถขบวนแห่กระทงที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และการแข่งขันจุดดอกไม้ไฟ เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดวัฒน...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดกิจกรรมการตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันพุธที่28 ตุลาคม2558ณ ถนนสายสันป่าฝ้าย–บ้านธิ(บริเวณถนนด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปจนถึงหน้าตลาดสด สันป่าฝ้าย) โดยคณะสงฆ์ จำนวน 88 รูปโดยพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่างๆ ตามคติประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาแต่โบราณกาล ซึ่งนอกจากจะได้บุญกุศลจากการทำบุญแล้ว ยังก่...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
193
 เมื่อวาน 
302
 เดือนนี้ 
3,114
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
77,930
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,377
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561